NEWS RELEASE


Kaivos- ja metalliyhtiöiden suurhankkeissa miljardien säästöpotentiaali

Accenture tarjoaa viisi ohjenuoraa isojen investointihankkeiden kustannusten ja aikataulujen hallintaan

Overview

Kaivos- ja metalliteollisuuden investointihankkeissa viivästykset ja budjettiylitykset saattavat merkitä miljardien lisälaskua. Alan yritykset voisivat kuitenkin vähentää kustannuksia merkittävästi parantamalla alkusuunnittelua ja varautumalla työvoimavajaukseen, käy ilmi Accenturen teettämästä tutkimuksesta.

Haastattelututkimukseen osallistui maailmanlaajuisesti 31 kaivos- ja metalliteollisuuden johtajaa, jotka vastaavat yrityksensä investointihankkeista. Alle kolmannes (30 %) vastaajista ilmoitti pysyvänsä kaikkien projektien hyväksytyssä kokonaisbudjetissa enintään 25 prosentin ylityksellä, ja alle viidesosa (17 %) vastaajista kertoi kaikkien investointihankkeidensa valmistuneen enintään 10 prosenttia yli budjetin.

Accenturen tutkimuksessa metalli- ja kaivosteollisuuden suurhankkeiden kustannusten arvioitiin nousevan yli 140 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 20121 ja 1000–1500 miljardiin dollariin vuosina 2011–20252. Vaikka raaka-aineiden hinnat ovat laskussa, taloudellisen kasvun ja maailmanlaajuisen sosiaalisen kehityksen ansiosta mineraalien ja metallien kysyntä on pysynyt tasaisena, mikä edistää investointeja kaivos- ja metalliteollisuuteen. 100–200 miljardin dollarin vuosibudjettien hankkeissa projektitoimitusten pitkittymisen vaikutukset yksittäisiin yhtiöihin ja koko teollisuudenalaan ovat valtavat.

Teolliset investointihankkeet ovat laajoja ja monimutkaisia. Lisäksi ne edellyttävät usein monien satojen miljoonien dollarien ja jopa miljardiluokan investointeja, joten budjetin ylitykset ja valmistumisen viiveet eivät ole harvinaisia. Tyypillisesti haasteita lisäävät tarvittava infrastruktuuri, kuten tiet, satamat ja sähköenergia, sekä resurssien tai osaamisen puute niin kuin ympäristön ja lainsäädännön vaatimuksetkin.

Kysymykseen hankeaikataulujen venymisen syistä haastatteluun osallistujat antoivat vastaukseksi muun muassa osaamisen hankalan saatavuuden (57 %), uudet tai odottamattomat lainsäädännön vaatimukset (45 %) ja tarkkojen tietojen puutteen suunnitteluvaiheessa (42 %).

”Tehokas projektien hallinta ja toteutus voi tuoda suurissa investoinneissa valtavat säästöt”, kertoo Mika Järvensivu Accenturen teollisuustoimialayksiköstä Suomessa. ”Yrityksellä voi olla lukuisia monivuotisia hankkeita.

Niiden pysyminen budjetissa ja aikataulussa voi säästää yritykselle miljoonia – nykyisessä toimintaympäristössä vahva projektinhallinta voi olla merkittävä kilpailuetu.”

”Monivuotisten hankkeiden kaikkia muutoksia on hyvin vaikea arvioida. Yritykset voivat kuitenkin parantaa projektinhallintaa, vähentää riskejä ja pienentää kustannuksia ottamalla huomioon myös muita kuin tekniseen toteutukseen ja hankintoihin liittyviä näkökohtia”, Järvensivu jatkaa. ”Tutkimuksen mukaan alansa johtavat toimijat panostavat muita enemmän hankkeiden hallintoon, henkilöstön osaamiseen ja toimittajien väliseen yhteistyöhön.”

Accenture on määritellyt viisi keskeistä parannuskohdetta investointihankkeiden toteuttamisessa. Accenturen suositukset perustuvat tutkimustuloksiin ja -analyysiin sekä yhtiön kokemukseen teollisten investointihankkeiden hallinnasta, ja ne ovat seuraavat:

  • Vahva hankkeen ja riskienhallinnan osaaminen. Monivuotisissa suurhankkeissa on monia muuttujia, jolloin hyvät projektin- ja riskienhallintataidot ovat olennaisen tärkeitä.

  • Sidosryhmien kasvavien kestävyysodotusten ennakoiva hallinta. Ympäristökysymysten määrä kasvaa jatkuvasti, ja huoli kestävistä toimintatavoista on muodostamassa merkittävän esteen suurten investointihankkeiden etenemiselle.

  • Osaamisen optimointi. Yritysten kannattaa hyödyntää osaamistietokantaa, organisaation joustavuutta, valikoivaa ulkoistamista ja koulutusta. Osaamisesta tulee lähivuosina olemaan monilla aloilla kova kysyntä. Yritysten tulisikin löytää parhaat tavat hyödyntää resursseja ja luoda strateginen suunnitelma seuraavan sukupolven osaajien tunnistamiseksi ja kouluttamiseksi.

  • Tietojärjestelmien integrointi. Hankkeen etenemistä ei voida seurata riittävällä tarkkuudella, jos tietojen keruulle ja esitystavalle ei ole määritetty jo alussa yhteisiä standardeja ja jos palveluntarjoajien tietojärjestelmien integrointia ei tueta koko hankkeen elinkaaren ajan.

  • Toimintavalmius. Hyvin suunniteltu ja hallittu luovutusprosessi – hankkeen valmistumisesta toimintavalmiuteen – varmistaa korkean tuotantoasteen heti käyttöönotosta lähtien.

Tutkimusmetodologia

Kyselytutkimuksen toteutti Accenturen toimeksiannosta yhtiön ulkopuolinen toimija. Tutkimukseen osallistui 31 metalli- ja kaivosalan johtajaa, joita haastateltiin puhelimitse helmi–toukokuussa 2012. Kaikki haastateltavat olivat C-tason johtajia, päätöksentekijöitä tai vaikuttajia organisaationsa suurten hankkeiden johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tässä tutkimuksessa tarkastellut hankkeet olivat vähintään yhden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisia, ja hankeajat olivat vähintään vuoden mittaisia. Accenture kokosi tietoja parhaista toimintatavoista myös perehtymällä niihin yrityksiin, jotka olivat raportoineet hyvistä tuloksista suurhankkeiden toimituksissa. Puhelinhaastatteluun osallistui johtajia Intiasta, Etelä-Afrikasta, Euroopasta, Kiinasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Venäjältä.

1Accenture Research, © 2012 Capital IQ.
2Accenture Research analysis, Industrial Info Resources, Oxford Economics.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on luettavissa täällä.

LISÄTIETOJA

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 259 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.