Työnantajat: Suomalaislukiolaisten työelämätaidoissa vielä kehittämistä

Opiskelijoilla vahva ymmärrys digitaalisten teknologioiden merkityksestä

Overview

HELSINKI: 20. toukokuuta, 2014. Accenture (ACN: NYSE) on tänään julkistanut valtakunnallisen taitokartoituksen tulokset, jotka osoittivat, että opiskelijoiden ja työnantajien näkemykset työelämässä tarvittavista taidoista eroavat toisistaan suuresti. Tutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia työnantajista uskoo, että lukiolaisten yrittäjähenkisyys vastaa työelämän tarpeita, kun taas lukiolaisista 36 prosenttia pitää omia yrittäjähenkisyyttä tukevia taitojaan riittävinä.

Tutkimus osoitti myös, että lukiolaisista kaksi kolmasosaa, 66 prosenttia, näkee ongelmanratkaisukykynsä hyvänä, kun taas samaa mieltä työnantajista on vain 17 prosenttia. Samoin lukiolaisten myynti-, markkinointi- ja viestintätaitoja hyvänä pitää lukiolaisista itsestään lähes puolet, 48 prosenttia, mutta työnantajista vain 12 prosenttia. Tulosten valossa lukiolaisten työelämävalmiuksia on siis syytä tukea ja kehittää, jotta tulevat työntekijät on varustettu sopivilla taidoilla Suomen talouden kilpailukyvyn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Taitokartoitus tehtiin osana Accenturen ja Helsingin opetusviraston Stadin eKampus -ohjelman yhteistyötä, jossa helsinkiläisille lukiolaisille esitellään sisäistä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Yhteistyö on osa Accenturen 25-vuotisjuhlaa ja yhteiskuntavastuutoimintaa Suomessa. Se kuvastaa yhtiön globaalia Skills to Succeed -ohjelmaa, jonka tavoitteena on varustaa 700,000 ihmistä taidoilla työn saamiseen tai oman yrityksen perustamiseen vuoteen 2015 mennessä.

Opiskelijoilla vahva ymmärrys digitaalisten teknologioiden merkityksestä

Sekä lukiolaiset että työnantajat tiedostavat digitaalisten ja teknologiataitojen tärkeyden työelämässä menestymisen kannalta. Lukiolaisista lähes kolme neljästä, 74 prosenttia, ja työnantajista neljä viidestä, 81 prosenttia, pitää lukiolaisten digitaalisia ja teknologiataitoja hyvinä. Lähes kolmannes, 31 prosenttia, lukiolaisista viettääkin yli viisi tuntia päivässä Internetissä hyödyntäen pääasiassa tietokonetta (95 prosenttia) ja älypuhelinta (86 prosenttia). Kuitenkin tällä hetkellä lukiolaiset pitävät digitaalisia taitoja tärkeämpänä kuin työnantajat: yli puolet, 52 prosenttia, lukiolaisista arvioi digitaaliset ja teknologiataidot viiden tärkeimmän työelämätaidon joukkoon, kun taas samanmielisiä oli työnantajista alle kolmannes, 31 prosenttia.

”Digitaaliset teknologiat tulevat vaikuttamaan merkittävästi yritysten toimintamalleihin ja työskentelytapoihin lähivuosina luomalla myös kasvumahdollisuuksia. Monissa organisaatioissa Suomessa ei kuitenkaan vielä täysin ymmärretä tästä syntyviä haasteita ja mahdollisuuksia. On rohkaisevaa huomata, että nykylukiolaiset ymmärtävät digitaalisten taitojen merkityksen ja näkevät luovuuden ja ongelmaratkaisutaitojen tärkeyden tulevassa työssään”, sanoo Marko Rauhala, Accenturen julkisesta toimialasta vastaava johtaja Suomessa.

Yksimielisyys yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidoista
Kartoituksen mukaan lukiolaiset ja työnantajat olivat samaa mieltä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitojen merkityksestä työelämässä. Molemmat vastaajajoukot pitivät näitä taitoja tärkeimpänä työelämässä tarvittavana taitona: lukiolaisista lähes kolme neljäsosaa, 73 prosenttia, ja työnantajista 68 prosenttia. Lukiolaisten keskuudessa toiseksi tärkein taito oli kyky luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun (67 prosenttia). Samaa mieltä oli työnantajista 54 prosenttia. Neljänneksi tärkeimpänä taitona pidettiin toimialakohtaisia taitoja (57 prosenttia lukiolaisista ja 46 prosenttia työnantajista).

Työnantajat arvostavat johtajuustaitoja enemmän kuin lukiolaiset

Työelämätaidoissa työnantajat arvostivat ryhmätyötaitojen jälkeen seuraavaksi eniten johtajuutta (64 prosenttia) sekä ihmisten ja tiimien johtamistaitoja (56 prosenttia). Vain 35 prosenttia lukiolaisista listasi johtajuuden ja 24 prosenttia ihmisten ja tiimien johtamistaidon tärkeimmän viiden taidon joukkoon. Sukupuolten välillä näkemyksissä oli kuitenkin eroja: 46 prosenttia pojista arvioi johtajuuden viiden tärkeimmän taidon joukkoon ja 20 prosenttia ihmisten ja tiimien johtamistaidon. Vastaavat luvut tytöillä ovat molempien taitojen kohdalla 26 prosenttia.

Työnantajanäkökulmasta eniten osaamisvajetta on perinteisissä IT-alan osaajissa (31 prosenttia), digiosaajissa (25 prosenttia), myyntiosaajissa (24 prosenttia) sekä insinööreissä (20 prosenttia). Pojista 20 prosenttia haluaisi insinööriksi ja 13 prosenttia IT-alan ammattilaiseksi. Vain prosentti tytöistä haluaisi insinööriksi tai IT-ammattilaiseksi. Tyttöjen keskuudessa suosituimmat alat olivat terveydenhuolto (24 prosenttia) ja koulutus (17 prosenttia).

”Tulokset osaltaan kertovat, että Stadin eKampuksessa, Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen kehittämisessä ja digitalisoinnissa ollaan vastaamassa oikeaan haasteeseen. Tavoitteena on, että koulutus vastaa työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tässä suhteessa on hyvä miettiä, minkälaisista taidoista nykyisen tietoyhteiskunnan yleissivistys muodostuu? Keskeisiä varmaan ovat ajattelutaidot, tietoteknologiataidot, tiimityötaidot ja sisäinen yrittäjyys,” kommentoi linjanjohtaja Liisa Pohjolainen Helsingin kaupungin opetusvirastosta.

Tutkimus

Accenture haastatteli tutkimuksessaan 389 lukiolaista eri puolilla Suomea. Vastanneista 184 oli Uusimaalta ja 205 muualta Suomessa. Haastateltavien ikä vaihteli 16 ja 22 ikävuoden välillä. Suurin osa vastanneista oli kuitenkin 16–17-vuotiaita lukiolaisia. Tutkimustulokset sopeutettiin vastaamaan lukiolaisten varsinaista sukupuolijakaumaa. Tutkimukseen haastateltiin myös 59 johtajaa eri puolelta Suomea. Johtajista 26 olivat henkilöstöosastolta ja 33 muilta osastoilta. Puolet oli yrityksistä, joiden liikevaihto oli alle 300 miljoonaa euroa ja suurin osa oli yrityksistä, joilla on 1000–4999 työntekijää.

Tutkimuksessa sisäistä yrittäjyyttä vahvistaviksi työelämätaidoiksi määriteltiin yhteistyö- ja ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, luova ja innovatiivinen ajattelutapa, myynti-, markkinointi- ja viestintätaidot sekä digitaaliset ja tekniset taidot. Digitaalisiksi ja teknisiksi taidoiksi määriteltiin mobiili- ja sosiaalisen median teknologioiden sekä pilvi- ja muiden uusien teknologioiden käyttötaidot. Nämä taidot ovat lisäyksiä muihin, koulussa opetettaviin taitoihin kuten esimerkiksi vieraisiin kieliin.

Lue lisää Skills Gap Survey -työelämätaitoraportista (englanniksi).

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 289 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.