Globaalit toimitusjohtajat vaativat vastuullisen yritystoiminnan tueksi hallitustason toimenpiteitä

YK:n Global Compact -aloitteen ja Accenturen toteuttama mittava vastuullisuustutkimus esittelee keinoja markkinajohtajuuden ja vastuullisen liiketoiminnan yhdistämiseksi

Overview

Toimitusjohtajista yli kaksi kolmasosaa, 67 prosenttia, uskoo, että yritykset eivät tee tarpeeksi globaalien vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi. Tämä ilmenee Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja Accenturen toteuttamasta globaalista tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan toimitusjohtajat ovat vahvasti sitoutuneita sulauttamaan vastuullisuuden osaksi kaikkea organisaation toimintaa. Kuitenkin suurin osa heistä vaatii hallitustason toimenpiteitä vastuullisuusjohtajien kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi ja yksityisen sektorin vastuullisen liiketoimintapotentiaalin hyödyntämiseksi. Tutkimuksessa haastateltiin 1 000:ta toimitusjohtajaa.

Kolmen vuoden välein toteutettava tutkimus kartoittaa yksityiskohtaisesti liiketoimintajohtajien näkemyksiä yksityisen sektorin edistymisestä globaalien vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Tutkimus on lajissaan suurin selvitys toimitusjohtajien yritysvastuutavoitteista ja -toiminnasta. Osana tutkimusta toteutettiin myös 75 toimitusjohtajan syvähaastattelu sekä analyysi yrityksistä, jotka ovat menestyksekkäästi yhdistäneet vastuullisuusjohtajuuden markkinoiden johtaviin liiketoimintaprosesseihin.

Global Compact -aloitteessa on mukana lähes 8 000 yritystä. Tutkimus osoittaa maailmanlaajuisten yritysten joukossa kasvavaa tietoisuutta vastuullisuuden tarjoamista mahdollisuuksista. Lähes kahdeksan kymmenestä (78 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista toimitusjohtajista pitää vastuullisuutta kanavana kasvuun ja innovaatioihin. Vastanneista 79 prosenttia puolestaan uskoo, että vastuullisuuden avulla voi saavuttaa kilpailuetua.

Lähes kaikki (93 prosenttia) osallistujat pitivät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusteemoja tärkeinä liiketoimintansa kannalta. Osuus oli sama kuin edellisessä, vuonna 2010 toteutetussa tutkimuksessa. Kuitenkin vain 45 prosenttia kaikista vastanneista piti vastuullisuutta erittäin tärkeänä, kun aiemmassa tutkimuksessa samaa mieltä oli 54 prosenttia vastanneista. Osuus oli vielä alhaisempi Euroopassa, missä ainoastaan 34 prosenttia toimitusjohtajista arvioi vastuullisuuden erittäin tärkeäksi.

”Kuluttajat ovat avainasemassa vastuullisemman yritystoiminnan muutosprosessissa”, kertoo Elina Piispanen, Accenturen yhteiskuntavastuujohtaja Suomessa.

”Yritysten kannattaisi keskittyä tarjoamaan kuluttajille heidän haluamiaan vastuullisempia vaihtoehtotuotteita ja -palveluja kilpailukykyisillä hinnoilla. Lisäksi yritysten kannattaa vastuullisuuden tuomien säästöjen sijaan osoittaa sijoittajille vastuullisuuden tuoma positiivinen liiketoiminta-arvo."

Vastanneista 84 prosenttia uskoo, että yritysten tulisi näyttää tietä vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa. Vastuullisuuden sulauttamisessa osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa nähdään kuitenkin seuraavia esteitä:

  • Rahoituksen puute: Yli puolet, 51 prosenttia, näkee rahoituksen puutteen suurimpana esteenä vastuullisuuden edistämisessä.

  • Kyvyttömyys yhdistää vastuullisuus liiketoiminnan arvontuotantoon on nopeimmin nouseva este. Vuonna 2007 vastanneista 18 prosenttia kertoi tämän olevan este vastuullisuustoimenpiteiden edistämiseksi. Vuonna 2010 vastaava luku oli 30 prosenttia, ja tänä vuonna 37 prosenttia. Lisäksi vain 38 prosenttia vastaajista uskoi voivansa määrittää tarkasti vastuullisuuden tuottaman liiketoiminta-arvon.

  • Toimitusjohtajien skeptisyys liiketoiminnan kyvystä integroida vastuullisuus osaksi kuluttajien vaatimuksia. Toimitusjohtajista vain 15 prosenttia näki vastuullisuuden kuluttajien arvomielikuvan huipulla. Kuitenkin 82 prosenttia vastanneista piti kuluttajien näkemystä vastuullisuuden merkityksestä kriittisenä vastuullisuusarvojen hyödyntämisessä talouden muutosvoimana. Lähes puolet vastanneista (46 prosenttia) uskoi kuluttajien pitävän vastuullisuutta toisarvoisena hintaan, laatuun ja saatavuuteen nähden myös tulevaisuudessa.

  • Sijoittajasuhteiden merkityksen epämääräisyys. Siinä missä 52 prosenttia vastaajista kertoo sijoittajien mielenkiinnon kannustavan heitä vastuullisuustoimintaan, vain 12 prosenttia pitää sitä tärkeimpänä motivaattorina. Kuitenkin vain pieni osa, 15 prosenttia, toimitusjohtajista pitää rahoitusmarkkinoiden lyhytjänteisyyttä esteenä, ja 69 prosenttia uskoo sijoittajien kiinnostuksen ohjaavan yritysten vastuullisuustoimintaa jatkossa yhä enemmän.

”Tutkimustulokset vahvistavat uskoamme yritysvastuun merkitykseen markkinoiden ja yhteiskuntien kokonaisvaltaisessa muutoksessa eri puolilla maailmaa”, kertoo YK:n Global Compact -aloitteen johtaja Georg Kell. ”Yritykset ovat valmiita muutokseen. Nyt tarvitsemme vain sijoittajien, vaikuttajien ja kuluttajien tukea yritysvastuun integroimisessa käytäntöihin, innovaatioihin ja yhteistyöhön.”

Tarve hallitusyhteistyöhön

Tutkimuksessa hyödynnettiin Accenturen metodologiaa huipputehokkaiden yritysten arvioimiseksi. Tulosten perusteella tunnistettiin erityinen ”muutosjohtajien” ryhmä, jotka voittavat toimialansa muut toimijat sekä vastuullisuusjohtajina että perinteisillä liiketoimintamittareilla arvioituina. Näiden johtajien yritykset ovat valmiimpia hyväksymään, että maailma ei pysty täyttämään kasvavan väestön kaikkia tarpeita ja että yritykset eivät toimi tarpeeksi vastuullisesti. Nämä yritykset ovat myös sitoutuneempia vuoropuheluun kuluttajien, paikallisyhteisöjen, vaikuttajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Analyysin mukaan muutosjohtajilla on seuraavia yhteisiä piirteitä:

  • Johtajista 81 prosenttia näkee vastuullisuuden kasvun ja innovaatioiden vauhdittajina, kun yritykset laajenevat uusille markkina-alueille, kehittävät uusia tuotteita ja palveluita sekä erottautuvat kilpailijoistaan ottamalla tarjonnassaan ensiluokkaisesti huomioon yhteiskunta- ja ympäristökysymykset.

  • Johtajat määrittävät ja seuraavat vastuullisuustoiminnan yritykselleen ja toimintaympäristönsä yhteisöille tuomaa arvoa. Lisäksi 81 prosenttia muutosjohtajista on ottanut käyttöön integroidun talous- ja vastuullisuusraportoinnin.

  • Johtajat sijoittavat innovaatioihin ja hyödyntävät uusia teknologioita yritysvastuun edistämiseksi. He hyödyntävät muun muassa kestävämpiä ja tehokkaampia energiankäytön muotoja, data-analytiikkaa resurssienkulutuksen parempaan hallintaan, laitteiden välistä viestintää ja suljettujen järjestelmien liiketoimintamalleja. 95 prosenttia muutosjohtajista kertoo aikovansa sijoittaa uusiin teknologioihin ja hyödyntää niitä vastuullisuustoiminnassaan seuraavien viiden vuoden aikana.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 266 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.

Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact
YK:n Global Compact -aloite kutsuu yritykset ympäri maailmaa vapaaehtoisesti sopeuttamaan toimintansa ja strategiansa kymmeneen yleismaailmallisesti hyväksyttyyn periaatteeseen ihmisoikeuksien, työllisyyden, ympäristön ja korruption vastaisen työn saralla. Lisäksi aloite kannustaa yrityksiä toimenpiteisiin YK:n tavoitteiden ja teemojen tukemiseksi. Samalla yritykset voivat varmistaa, että markkinat, kaupankäynti, teknologia ja rahoitusala edistyvät tavalla, joka hyödyttää talouksia ja yhteiskuntia kaikkialla. Toimitusjohtajien tukemana YK:n Global Compact -aloite on johtajien yhteistyöfoorumi vastuullisten yritystoimien ja -käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja esittelemiseen. Vuonna 2000 käynnistetty aloite on maailman laajamittaisin yritysvastuuhanke. Siihen kuuluu yli 12 000 yritys- ja avainsidosryhmäjäsentä 145 maassa sekä yli 100 paikallista verkostoa. www.unglobalcompact.org