Accenturen tutkimus: Euroopan velkakriisi kiihdyttää yritysostoja euroalueelta ja lisää sijoituksia kehittyville markkinoille

Yritykset tasapainottavat leikkauksia uusilla sijoituksilla saadakseen kilpailuetua

Overview

Accenturen teettämän tutkimuksen mukaan puolet euroalueella toimivista yrityksistä etsii alueelta aktiivisesti uusia ostokohteita vastauksena valuutta- ja velkakriisiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 450 yritysjohtajaa euromaista ja euroalueen ulkopuolelta. Tutkimuksesta ilmeni, että vaikka 44 prosenttia yrityksistä on lisännyt sijoituksiaan kehittyville markkinoille vastauksena epävarmuuteen, euroalueella toimivat yritykset myös jatkavat investoimista toimintaansa valuutta-alueella.

“On selvää, että hidas kasvu ja Euroopan epävarma tilanne saavat sijoitukset kehittyville markkinoille näyttämään houkuttelevilta”, Accenturen strategiajohtaja Jani Kelloniemi toteaa. ”Pitkällä aikavälillä euroalue säilyy kuitenkin edelleen hyvänä sijoituskohteena. Merkittävä osa hyvin pärjänneistä yrityksistä näkee mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun. Kyse ei ole niinkään ulkopuolisten sijoittajien tarttumisesta talousahdinkoon joutuneisiin kohteisiin. Pikemminkin kyse on siitä, että yritykset parantavat tai hakevat uutta etua kilpailijoihin nähden ja kasvattavat markkinaosuuksiaan, koska luottavat edelleen eurooppalaiseen talouteen.”

Tutkimus julkaistiin Katsaus Euroalueeseen: suojaudu tai hyödynnä -raportin yhteydessä, ja se kattoi Espanjan, Ison-Britannian, Kiinan, Ranskan, Saksan, ja Yhdysvallat. 96 prosentilla vastanneista yrityksistä oli vähintään miljardin dollarin liikevaihto ja yli puolella vähintään viiden miljardin dollarin liikevaihto.

Suurin osa (55 prosenttia) vastaajista eri puolilta maailmaa kertoi viivyttävänsä sijoittamista euroalueen kohteisiin.

Tasan puolet kertoi, että pitkän tähtäyksen sijoitussuunnitelmat painottuvat enemmän kehittyville markkinoille velkakriisista johtuen. Silti luottamus valuutta-alueeseen on säilynyt, koska neljäsosa ranskalaisista ja espanjalaisista vastaajista (25 prosenttia ja 27 prosenttia) sekä 64 prosenttia saksalaisista yrityksistä kertoi, että kriisi on saanut ne sijoittamaan enemmän kotimarkkinoille tai muille euroalueen markkinoille.

Puolet tutkimukseen osallistuneista euroalueen yrityksistä kertoi joko aikovansa etsiä tai ryhtyneensä jo etsimään ostokohteita valuutta-alueelta (58 prosenttia saksalaisista, 57 prosenttia espanjalaisista ja 36 prosenttia ranskalaisista vastaajista), kun taas euroalueen ulkopuolisten yritysten joukossa vastaava luku oli vain 38 prosenttia.

Lisäksi euroalueen yritykset etsivät todennäköisemmin yhteishankkeita valuutta-alueella vastauksena kriisiin. Euroalueen yrityksistä 45 prosenttia etsii aktiivisesti yhteishankkeita, kun taas vastaava luku euroalueen ulkopuolisten yritysten kohdalla on 34 prosenttia. Saksalaiset yritykset ovat tässä innokkaimpia (56 prosenttia) ja niiden jälkeen espanjalaiset yritykset (48 prosenttia).

Tutkimustulosten mukaan kiinalaiset yritykset ovat yhdysvaltalaisia ja brittiläisiä innokkaampia hyötymään kriisistä ja lisäämään sijoituksiaan valuutta-alueelle. 25 prosenttia kiinalaisista vastaajista kertoi suunnittelevansa sijoitusten lisäämistä euroalueella kriisistä johtuen. Yhdysvalloissa näin vastasi vain kolme ja Iso-Britanniassa 11 prosenttia yrityksistä. 71 prosenttia kiinalaisista vastaajista kertoi jo etsivänsä ostokohteita euroalueelta tai aikovansa pian ryhtyä etsimään niitä. Yhdysvaltalaisista vastaajista näin vastasi 20 ja brittiläisistä 30 prosenttia yrityksistä.

Leikkauksia ja panostuksia toiminnalliseen tehokkuuteen

Vaikka yritykset leikkaavat agressiivisesti, ne näyttävät samalla käyttävän tilaisuutta hyväkseen panostaakseen toiminnalliseen tehokkuuteensa.

  • 72 prosenttia globaaliin tutkimukseen vastanneista johtajista joko aikoo toteuttaa tai on jo toteuttanut leikkauksia euroalueella. Espanjassa näin vastasi 83 prosenttia ja Kiinassa 90 prosenttia yrityksistä.

  • 48 prosenttia globaalin tason vastaajista suunnittelee tai on jo ryhtynyt toteuttamaan välittömiä henkilöstövähennyksiä valuutta-alueella. Vastaava luku on 53 prosenttia niiden yritysten kohdalla, joiden pääkonttori sijaisee euroalueella. 43 prosenttia johtajista harkitsee siirtävänsä osan toiminnoistaan muualle kriisin seurauksena. Näistä kymmenen prosenttia saattaa siirtää osan toiminnoista kokonaan pois euroalueelta. Tutkimuksen mukaan näin tekevät todennäköisimmin saksalaiset ja kiinalaiset yritykset.

Vain kolmasosa (32 prosenttia) vastaajista on sitä mieltä, ettei eurokriisi tarjoa mitään mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseen.

Kysyttäessä, mitä liiketoiminta-alueita kriisi kannustaa kehittämään eniten, 33 prosenttia johtajista vastasi sijoittavansa ulkoistukseen, 30 prosenttia joustaviin toimitusketjuihin, 28 prosenttia riskienhallintaan ja 25 prosenttia keskitettyihin palvelukeskuksiin.

”Edellisistä laskusuhdanteista tekemämme analyysit ovat ajankohtaisia myös tänään: noususuhdanteissa menestyjiä ovat ne, jotka tekevät sijoituksia myös laskusuhdanteen aikana”, Kelloniemi sanoo. ”Eurokriisi on johtanut yritysten tiukkaan reagointiin, ja tulostemme perusteella ne tulevat myös jatkamaan kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä,” Kelloniemi jatkaa. ”Yritysten täytyy löytää tasapaino kustannusten minimoimisen ja pidemmän aikavälin toiminnallisen tehokkuuden ja kilpailuedun kasvattamisen välillä.”

”Myös Suomessa yritykset ovat toteuttaneet kuluneen syksyn aikana leikkauksia. Suomalaisten yritysten tulisi kuitenkin löytää tasapaino kustannusleikkausten ja kilpailijoista erottautumiseen liittyvien investointien välillä. Tämä pätee sekä kilpailuedun tavoitteluun mahdollisten yrityskauppojen kautta että orgaanisen kasvun tavoitteluun liiketoiminta-alueiden kehittämistoimien kautta”, Kelloniemi toteaa.

LUOTTAMUS TALOUSKUMPPANEIHIN

Tutkimuksen mukaan osalla yrityksistä on haasteita rahoittaa suunnitellut operatiiviset sijoitukset tai kunnianhimoisimmat kasvuun ja yrityskauppoihin liittyvät suunnitelmansa. 59 prosenttia yhtiöistä uskoo, että Euroopan pankkien varallisuusasema on vaarassa kriisin takia. Lisäksi vaikka 63 prosenttia euroalueen vastaajista uskoo, että heidän käyttämänsä pankki on riittävästi pääomitettu, 45 prosenttia kertoo pankkinsa lainauskyvyn kärsineen joko jonkin verran tai merkittävästi. Nämä luvut saattavat selittää, miksi lähes puolet (48 prosenttia) euroalueen vastaajista kertoo harkitsevansa asiakasuhteen luomista myös toisten euroalueen pankkien kanssa. Tämä keskiarvoluku on sama Espanjassa, mutta ranskalaisista yrityksistä näin vastasi vain 31 prosenttia. Saksalaisista yrityksistä näin vastasi jopa 58 prosenttia. “Monet yritykset haluavat edistää kasvua ja yritysostoja euroalueella. Siksi pankkien täytyy osoittaa vakautta ja pääomavarmuutta säilyttääkseen asiakkaidensa luottamuksen”, Kelloniemi toteaa. ”Tehokkaimmat yritykset tiukentavat pankkialalle asettamiaan odotuksia etsiessään mahdollisuuksia hyötyä euroalueen epävakaudesta.” Alkuperäinen englanninkielinen tiedote ja raportti löytyvät täältä.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 257 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.