Accenture: Kuluttajateknologian yleistyminen työpaikoilla luo haasteita tietohallinnolle

Yritysten työntekijät pitävät omia laitteitaan ja sovelluksiaan tehokkaampina työvälineinä ja motivaation lähteenä kuin yritysten heille tarjoamia teknologiaratkaisuja.

Accenturen globaalin tutkimuksen mukaan IT:n kuluttajistuminen on yksi suurimmista yritysten kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista seuraavan viiden vuoden aikana. Miltei puolet tutkimukseen vastanneista työntekijöistä koki omat laitteensa ja ohjelmistosovelluksensa hyödyllisemmiksi kuin työpaikan tarjoamat työkalut ja sovellukset. Tutkimustulokset kannustavat yrityksiä tiedostamaan ja tunnustamaan ilmiön laajuuden.

”Työntekijät ovat yhä valveutuneempia ja tekevät itsenäisesti rohkeita päätöksiä siitä, minkälaista teknologiaa käyttävät. He pitävät omia laitteitaan ja sovelluksiaan joustavampina ja helppokäyttöisempinä kuin yritysten IT-ratkaisuja”, toteaa Accenturen teknologiajohtaja Tomas Nyström. ”Työntekijät ovat, yllättävää kyllä, jopa valmiita maksamaan itselleen mieluisan teknologian käytöstä työssään. He myös käyttävät laitteitaan joko yrityksen luvalla tai ilman.”

Accenture Institute for High Performance -tutkimusyksikön toteuttamassa Consumerization of Enterprise IT -tutkimuksessa haastateltiin yli 4000 työntekijää 16 maasta ja viideltä mantereelta, sekä yli 300 yritys- ja tietohallintojohtajaa. Tutkimustulosten mukaan neljäsosa työntekijöistä käyttää työtehtävissään säännöllisesti omia laitteitaan ja sovelluksiaan. Samalla he uhmaavat työnantajansa tietoturva- ja IT-sääntöjä. Työntekijöiden mukaan omat teknologiaratkaisut lisäävät innovatiivisuutta, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. Yli neljäsosa (27 prosenttia) kertoi olevansa valmiita maksamaan omien laitteiden ja sovellusten käytöstä työssään.

Tutkimus havaitsi myös, että monet yritykset kamppailevat IT-kuluttajistumisen aiheuttamien haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelyn kanssa. Osa organisaatioista on autoritäärisen lähestymistavan mukaisesti kieltänyt ulkopuolisen teknologian käytön töissä. Osa on jättänyt asian täysin huomiotta.

”Vaikka IT:n kuluttajistuminen on yrityksille haaste, sen vastustaminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto”, Nyström jatkaa. ”Ensin on hyvä tutkia, kuinka laajalle kuluttajateknologia on levinnyt yrityksen henkilöstön keskuudessa. Seuraavaksi pohditaan riskien ja mahdollisuuksien hallintaa; miten työntekijöiden innostusta voisi parhaiten kanavoida kuluttajateknologiaan. Tavoite on kehittää konkreettisia kuluttaja-IT:n käyttöstrategioita. Näin voidaan myös houkutella parasta osaamista ja lisätä yrityksen kilpailuetua markkinoilla, vaarantamatta yritystiedon suojaa.”

Tutkimustulokset osoittivat, että laitteiden käyttötavat ja asenteet niitä kohtaan vaihtelevat merkittävästi eri puolilla maailmaa. Omien laitteiden käyttö työssä yleistyy eniten kasvavilla markkinoilla kuten Brasiliassa, Kiinassa, Intiassa ja Meksikossa. Kiinan ja Intian IT-kuluttajistumisen eli kuluttajateknologian käytön aste työpaikoilla on reilusti yli 40 prosenttia. Maailmanlaajuisesti luvut ovat huomattavasti alhaisempia; kuluttajalaitteiden kohdalla keskiarvo on 23 prosenttia ja työntekijöiden säännöllisesti käyttämien sovellusten kohdalla 20 prosenttia. Kasvavien markkinoiden onkin syytä tutkia IT:n kuluttajistumista yritysten mahdollisena kasvun vauhdittajana ja kilpailuedun lähteenä.

Muita tutkimustuloksia

Työntekijöiden kasvavat teknologiaodotukset

 • Yli neljäsosa (27 prosenttia) työntekijöistä hyödyntää säännöllisesti yrityksen ulkopuolisia, Internetistä ladattuja sovelluksia suoriutuakseen työstään paremmin.

 • Ensimmäinen IT-kuluttajistumisen askel on työsähköpostin käyttö yrityksen ulkopuolella muun muassa älypuhelimella. 30 prosenttia vastanneista kertoi tarkistaneensa sähköpostinsa ennen nukkumaanmenoa.

 • 14 prosenttia työntekijöistä kertoi käyttävänsä verkkopohjaisia yrityssovelluksia ja tietokantoja omalta laitteeltaan.

Työntekijät ratkaisevat itse teknologiahaasteensa

 • 43 prosenttia työntekijöistä kokee osaavansa tehdä omiin työtehtäviinsä liittyvät teknologiapäätökset itse. Tämä viittaa maailmanlaajuiseen muutokseen teknologian käyttöön liittyvissä asenteissa.

 • Käyttäjälähtöiset teknologiainnovaatiot yleistyvät: 24 prosenttia työntekijöistä myönsi ratkaisseensa liiketoimintaongelman omalla kuluttajateknologiaratkaisullaan.

Johto kamppailee kuluttajateknologian kanssa

 • Henkilökohtaisten laitteiden käyttö yrityksissä on huomattavasti yleisempää IT-johtajien (54 prosenttia) ja muiden johdon edustajien (49 prosenttia) kuin työntekijöiden keskuudessa.

 • Johtoryhmä ja IT-johto tunnustaa, että uusimman teknologian käyttö on työntekijöille ensisijaisen tärkeää. 88 prosenttia johtajista totesi omien laitteiden käytön voivan lisätä työntekijöiden työtyytyväisyyttä.

 • Suurin osa johtajista lähestyy IT:n kuluttajistumista hajanaisesti erilaisilla kysymyksillä, kuten: ”Pitäisikö meidän sallia yritysraporttien luku iPad-laitteilla?” tai ”Pitäisikö meidän sallia sosiaalisen median käyttö?”. Siinä missä suurempi osa johtajista tunnustaa kuluttajalaitteiden käytön työpaikalla strategisena liiketoiminnan osa-alueena, vain 27 prosenttia johtajista on tehnyt toimenpiteitä it-kuluttajistumisen liittämiseksi osaksi yrityksen strategiaa.

Accenturen mukaan yritysten tulisi lähestyä IT:n kuluttajistumista hallitusti. Konsulttiyhtiö suosittelee, että yritykset omaksuvat ainakin yhden seuraavista ohjenuorista:

 • Sallittujen laitteiden ja sovellusten valikoiman laajentaminen samalla kun ohjeistuksia räätälöidään ja päivitetään henkilöstön tarpeisiin.

 • Erilaisten teknologiavaihtoehtojen tukeminen, muun muassa tarjoamalla työntekijöille avustuksia, joilla he voivat ostaa kuluttajateknologiaa työetuna.

 • Kuluttajateknologioiden käytön tukeminen ennakoivasti. Yritys voi esimerkiksi tarjota älypuhelinsovelluksia tai kokeellisia teknologiaympäristöjä työntekijöidelle etupainotteisesti.

 • Kuluttajien IT-tarpeiden segmentointi työtehtävän mukaan kehittämällä käyttöprofiili jokaiselle työtehtävälle.

Tutkimus

Accenture Institute for High Performance toteutti tutkimuksen IT:n kuluttajistumisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää ja tutkia ilmiön laajuutta ja syvyyttä, sitä ohjaavia tekijöitä, ilmiön hyötyjä ja haittoja sekä sen hallintaan vaadittavia strategioita.Tutkimus alkoi yli 4000 täysiaikaisen työntekijän haastattelulla. Haastateltavien organisaatiot olivat yli 100 henkilön suuruisia, 16 eri maasta ja viideltä merkittävältä teollisuudenalalta. Johdon näkökulmaa kartoitettiin erillisellä tutkimuksella, joka toteutettiin 300 johtajan keskuudessa neljässä maassa, Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa ja Intiassa. Tutkimusta täydennettiin 47 puhelinkeskustelulla yritys- ja IT-johdon edustajien kanssa usealla eri teollisuudenalalla.

Lisätietoja

Hetta Huittinen

Accenture, viestintä

Press office:
040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 246 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria.
www.accenture.com.