Analyse

Opsummering

Opsummering

  • Øget velfærd og bedre borgerservice er mulige gevinster, når der findes varige besparelser på it-udgifterne i offentlige organisationer.
  • Besparelserne berør ikke organisationens kerneopgaver og skaber ikke negative konsekvenser for medarbejdere og borgere.


Besparelser uden negativ effekt på serviceniveauet

Accenture har hjulpet flere offentlige kunder med at finde varige besparelser på flere millioner årligt gennem optimering af it-porteføljen. I modsætning til effektivisering af eksempelvis sagsbehandlingsprocesser berører optimering af it-udgifterne ikke en organisations udførelse af kerneopgaver, ligesom medarbejdernes daglige arbejde heller ikke påvirkes. Optimeringspotentialerne vil som hovedregel kunne realiseres uden væsentlige økonomiske investeringer, inden for en kort tidsramme og uden negative konsekvenser for medarbejdertilfredsheden eller brugernes oplevede service.

Sådan kan vi hjælpe med at finde besparelser

I 2020 opnåede en mellemstor kommune med Accentures hjælp besparelser, der primært var centreret omkring tre områder:

  1. Tilpasning og reduktion af kontrakter ved ydelses- eller kontraktoverlap, fx opsigelse af kontrakter med funktionalitet der dækkes af andre kontrakter.
  2. Justering og optimering af indkøb af fx licenser, så ubenyttede mængder reduceres og forbrug justeres efter behov.
  3. Effektiv styring af ind- og udfasning af systemer, herunder rettidig opsigelse af systemer, som udfases.

Systemer

Overblik over systemlandskabet muliggør prioritering og minimerer overlap, og ind- og udfasningsplan sikrer effektiv opfølgning på porteføljen.

Kontrakter

Identifikation af kontraktoverlap muliggør justeringer af enkeltkontrakter, og samling af driftskontrakter skaber volumen og bedre priser.

Licenser

Licensoptimering og -reduktion samt forbedrede incitamentsstrukturer for licensindkøb understøtter større sammenhæng mellem behov og it-udgifter.

Organisering

Central koordinering medvirker til bevidst prioritering og skaber rammerne for god styring decentralt i organisationen.

View All

15%

Det er vores erfaring, at besparelserne ved bedre it-porteføljestyring udgør ca. 15 pct. af udgifterne til it-software.

5,5 mio.

I en mellemstor dansk kommune vil det svare til omkring 5,5 mio. kroner om året, når besparelsen er implementeret.

Vi finder besparelser på kort og lang sigt

I de fleste organisationer er der både operationelle, taktiske og strategiske muligheder for optimering, som med stigende effekt kan realiseres på den korte bane (<1 år), mellemlange bane (2-3 år) og på den lange bane (3+). På kort sigt vil det oftest give mening at opsige eller samle eksisterende licenser, kontrakter og systemer. På mellemlang sigt vil det ofte give mening at skabe bedre styring af fx leverandører, kontrakter (fx genforhandling af kontrakter) og indkøb. For at opnå fuld udnyttelse af optimeringspotentialer vil det kræve udvikling af mere langsigtede strategier fx en samlet indkøbsstrategi samt implementering af en opdateret it-driftsmodel, hvor der fx tages stilling til, om fremtidig it-drift bør flyttes til en cloud-løsning.

I de fleste organisationer er der både operationelle, taktiske og strategiske muligheder for optimering, som med stigende effekt kan realiseres på den korte bane (<1 år), mellemlange bane (2-3 år) og på den lange bane (3+).

Christian Aalbæk Nielsen

Director - Health & Public Services


Claus Bo Mikkelsen

Director – Health & Public Services

MORE ON THIS TOPIC

Fremtidens digitale kundeservice
 Hidden workers: Uncovering untapped talent

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters